Visual artist. Painting and collage.

Several years’ residence in South Korea has inspired me to new forms of expression. I have learnt traditional Korean painting technique using ink on rice paper, and versatile use of the handmade Korean Hanji paper. The Hanji paper’s unique quality, texture and natural colors together with the energy and power of the brush line, create new abstract images as form and colors are set up against each other in transparent layers. I am preoccupied with nature, interaction and change, and work intuitively with destruction and reconstruction. My driving-force is to explore daring to let go of control while being open to the new expressions emerging in the incontrollable.


Biletkunstnar. Måleri og collage.

Fleire år som fastbuande i Sør-Korea har inspirert meg til nye uttrykksformer. Eg har lært tradisjonell koreansk måleteknikk med blekk på rispapir og bruk av handlaga koreansk Hanji-papir. Den særeigne teksturen, fargane og kvaliteten til Hanji-papiret dannar saman med energien og krafta i blekkstreken nye abstrakte bilete, i eit uttrykk der form og fargar er sette opp mot kvarandre i transparente lag.  Eg er opptatt av natur, samspel og endring, og arbeider intuitivt med å bryte ned og bygge opp. Drivkrafta er å utforska det å våge å ikkje ha kontroll og vere open for det nye uttrykket som oppstår i det ukontrollerbare.


시각 예술가. 페인팅과 콜라주

한국에서 거주한 몇 년은 내가 새로운 표현 형태를 이끌어 내도록 영감을 주었다.  나는 화선지에 물감을 사용하는 한국 전통 수묵법과  수제 한지의 다양한 용도에 대해 배웠다. 한지만의 독특한 특성, 재질, 천연적인 색에다 붓이 그린 선의 에너지와 힘이 합쳐져, 새로운 형태의 추상적 이미지가 창조되고 색들은 투명한 층으로 서로를 맞대고 있다. 자연, 상호작용, 변화에 사로잡힌 나는 직관에 의한 파괴와 창조에 관한 작업을 하고 있다.  통제할 수 없는 새 표현들이 발현될 때 솔직하게 맞서서 감히 손을 놓아버리는 탐험을 하는 것이 나의 주된 원동력이다.